Farnost Vlachovice

VlachoviceŘímskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice

"Vzchopte se, já jsem to, nebojte se!"
Dnešní svátek: sv. Lambert

Srdce Ježíše - znamení lásky Boha k lidem

Červen je měsíc Ježíšova Srdce. V tom měsíci k Jeho poctě Církev slouží denně pobožnost. Zároveň v červnu, v první pátek po oktávu Božího Těla, slavíme slavnost Nejsvětějšího Ježíšova Srdce. Jiné zbožné praxe, které nás přibližují k Božskému Srdci, to je účast v Eucharistii a první pátky měsíce, Svatá Hodina nebo adorace Nejsvětější svátosti.

Pamatujeme vůbec na ty způsoby vzdávání pocty Božímu Srdci?

K Srdci Tvému se utíkáme, Ježíši, Božský Spasiteli!
Našimi hříchy rač se neodrazovat, ó Pane Svatý!
Ale ode všech zlých skutků rač nás vždycky vysvobozovat,
Bože milostivý a nejmilosrdnější.

Ó dobrý Ježíši, Spasiteli drahý, Božský Prostředníku,
jediná naše záchrano!
V Tvém srdci rač nás omýt,
k Srdci Tvému rač nás přitulit,
ve Tvém Srdci rač nás zachovat. Amen.

Výjimečná úloha v šíření kultu Ježíšova Srdce byla svěřená postavě, která se nevyznamenávala vzděláním, majetkem ani dobrým postavením. Bylá jí francouzská řeholnice, salesiánka z Paray-le-Monial, která dnes patří mezi svaté, Markéta Marie Alacoque. Skrze svatou Markétu Pán Ježíš připomenul lidem evangelijní pravdu, že „Bůh je láska" /J4,16/. To ona obdržela misi rozšíření pobožností k Nejsvětějšímu Ježíšovu Srdci v celé Církvi. To právě jí mnohokrát se zjevoval samotný Spasitel, aby předal lidem, jak by měli vzdávat svou úctu Jeho Nejsvětějšímu Srdci.

Pobožnost k Srdci Pána Ježíše z tiché řeholní kaple v Paray-le-Monial pomalu se šířila po celém světě a stala se jednou z nejdůležitějších forem zbožnosti. Vypravují o ní jasně papežské dokumenty, vydané v posledních letech.

Velkým uctívatelem Božského Srdce byl papež Jan Pavel II. Svatý Otec mnohokrát říkal o nekonečné lásce Krista k lidem: „To Srdce tluče nevyčerpatelnou láskou, která je od věků v Bohu. Tou láskou je k nám neustále otevřené, jako bylo otevřené kopím vojáka na kříži." Svatý Otec připomenul, že úkolem křesťan je stavění civilizace lásky. Nikdo z nás nemůže zůstat lhostejný vůči této výzvě.

„Ó! Kdybych mohla říci všechno, co vím na téma té drahé pobožnosti a odhalit před celým světem poklady milostí, které Ježíš Kristus má ve svém Srdci, hodným pocty a s jakou hojností touží je udělovat těm všem, kteří je budou praktikovat!"

Sv. Markéta Marie Alacoque

Velká zjevení Ježíšova Srdce

Výjimečnou úlohu v životě Markéty Marii sehrála 4 zjevení, která nazýváme velikými. Ježíš se zjevoval už dříve, ale v letech 1673-1675 zjevil se jí čtyřikrát s úmyslem přiblížení podstaty kultu svého Srdce. Spasitel si přál, aby bylo uctíváno, jako znamení nekonečné lásky Boha k lidem. Apoštolce svěřil zvláštní misi. Měla vyprávět lidem o velké pokladnici lásky, jakým je Ježíšovo Srdce. Její úkol byl v tom, aby pomohla si lidem uvědomit nutnost dostiučinění a nahrazování Ježíšovi za naše hříchy.

První zjevení - odhalení tajemství

První z velkých zjevení mělo místo 27.prosince roku 1673. Ježíš se zjevil nečekaně sestře Markétě Marii během adorace Nejsvětější svátosti. Odhalil před skromnou řeholnicí tajemství svého Božského Srdce. Tak zjevil svou velkou lásku k člověkovi: „Mé Božské Srdce hoří tak velkou láskou k lidem a zvlášť k tobě, že nemůže už zastavit v sobě plamenů této horké lásky. Musí je rozlít tvým prostřednictvím a zjevit lidem, aby byli obohacení drahocennými poklady, které ti odhaluji a které obsahují milosti posvěcující a spasitelné, nutné aby byli dobyti z propastí ztráty." Po těch slovech Ježíš zjevil řeholnici své bijící Srdce a následně požádal ji o její srdce. Odevzdala Mu je s radostí a On je ponořil do svého Srdce, po čemž je vrátil Markétě Marii „jako plamen hořící v podobě srdce." Řekl jí, že je to drahocenný závdavek Jeho lásky, která ji bude stravovat do poslední chvíle. Od této doby řeholnice měla cítit ve svém srdci neustálou bolest, která narůstala v každý první pátek měsíce.

Sestra Markéta Marie říkala: „Odpovídejte Mu tedy láskou na lásku a nikdy nezapomínejte na Toho, jehož láska k vám uvedla až k smrti."

Druhé zjevení - Pán čeká na lásku lidí

Zanedlouho měla sestra Markéta Marie druhé zjevení. Jistého dne přišla do klášterní kaple, kde už na ni čekal Spasitel. Po druhé tehdy uviděla Ježíšovo Srdce. Ono se zdálo spočívat na trůnu z ohně a paprsků. Sv. Markéta mohla dokonce uvidět ránu, způsobenou kopím. Srdce bylo obklopeno trnovou korunou a nahoře je věnčil kříž. Ježíš požádal, aby Markéta přivedla sestry a bratry k Jeho Srdci. Přikázal také sdělit lidem, že je miluje a že čeká na jejich lásku. Ježíš před ní otevřel Srdce, aby z Něj lidé čerpali bohatství lásky a milosrdenství a také posvěcující milosti, které potřebují na cestě ke Spasiteli. „Ta pobožnost je posledním úsilím mé lásky a bude pro lidi jedinou záchranou v té poslední době" - oznámil Ježíš sestře Markétě Marii.

Třetí zjevení - trýzeň kvůli nevděčnosti

2. července 1674. sestra Markéta Marie ponořená do modlitby před svatostánkem, nepomyslela, co se může stát. Najednou zjevil se před ní Pán Ježíš. Z jeho ran zářila neobyčejně bílá světlost. Světlo rány Srdce se rozrostlo a Pán začal vyprávět o nevděčnosti, jakou Mu lidé oplácejí Jeho lásku. Působí Mu to větší trýzeň než veškerá utrpení, kterých se Mu dostalo během Jeho pozemského života. „Přinejmenším Ty se mi postarej dostiučinit, nakolik to bude v Tvé moci, za jejich nevděčnost" - řekl Ježíš Markétě Marii. Žádal ji, aby přijímala sv. přijímání tak často, jak jen může, a zvlášť každý první pátek měsíce. Kristus jí také doporučil modlitbu každé noci z čtvrtka na pátek mezi hod. 23.00 a 24.00. Sestra Markéta Marie tím způsobem měla podíl na smrtelném smutku Krista, který se stál Jeho podílem v getsemanské záhradě.

Čtvrté zjevení - ke svátku Ježíšova Srdce

K nejdůležitějšímu zjevení došlo 19. června roku 1675, v oktávu Božího Těla. Sv.Markéta Marie klečela před Nejsvětější Svátostí, když uviděla Pána Ježíše. On odhalil své Srdce a řekl: „Hle, Srdce, které tak velice si zamilovalo lidi, že nic nešetřilo, až k vyčerpání a vyhlazení se, aby jim dalo důkazy své lásky. A na oplátku od většiny lidí se Mu dostává jen nevděčnosti skrze neúctu a svatokrádeže, skrze chladnost a pohrdání, s jakou se chovají ke Mně v této Svátosti lásky." Během toho zjevení Ježíš žádal, aby v první pátek po oktávu Božího Těla konala se zvláštní slavnost ke cti Jeho Srdce a aby v tom dnu se přistupovalo ke svatému přijímání a také slavnostně odměňovalo urážky, jakých se dostává Jeho Srdci od lidí.


Kontakt

Vlachovice 66, 
763 24 Vlachovice

telefon-kancelář: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.


www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz