Farnost Vlachovice

VlachoviceŘímskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice

"Každý, kdo plní vůli Boží, to je můj bratr i sestra i matka."
Dnešní svátek: sv. Lambert

Slavení prvních sobot

„Mé neposkvrněné srdce zvítězí!" To je velká naděje lidstva! Je ale důležité pochopit, že aby k tomu opravdu došlo, musí vítězit v jednotlivých lidských srdcích. Panna Maria nám stále připomíná obrácení a konání smíru. To je nejpodstatnější sdělení tomuto světu, který tone v aktivitách, ale nekoná smír. 21. května 2002 bylo církevně schváleno zjevení v Amsterdamu, ale vývoj se ubírá, jako by k tomu nedošlo. V roce 2003 přímo ve Fatimě bylo obnoveno zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které dne 24.března 1984 slavnostně vyhlásil svatý Otec Jan Pavel II. Málokdo si dokáže uvědomit důležitost a význam tohoto data, které svým dopadem a významem mnohokrát převyšuje oslavu pádu Berlínské zdi.

Bohužel je velmi málo těch, kteří si uvědomují závažnost výzev Božích a Panny Marie, která jasně řekla, že Ona Matka všech národů Spoluvykupitelka žádá k záchraně tohoto světa zasvěcení a konání Prvních Mariánských sobot. Jde bez nadsázky o záchranu lidstva. Ve Fatimě Panna Marie varovala svět a nebyla vyslyšena. Lidstvo si přivodilo strašlivou válku. V roce 1981 varovala Panna Maria v Medjugorje před válkou. To stejné učinila ve Rwandě a na jiných místech. Nebyla vyslyšena. Bude třeba další obrovská světová rána? Pyšné lidstvo, stále více bezradnější a topící se ve svých hříších nemá šanci vybřednout z problémů a hospodářských krizí, které už nyní dopadají na bohaté země. O těch chudých, zemích třetího světa ani nemluvě. Jsou nabízeny duchovní programy a jistě velmi účinné, ale dnes je třeba použít ten nejúčinější: Zvláště je zvána mládež, budoucnost církve kříže, té, kterou založil Ježíš Kristus! Na velké problémy jakým jsou například drogy, magie, spiritizmus, esoterika, věštění, okultismus a další je zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie doslova jediný lék!

Je třeba pochopit, že je nutno se odevzdat, protože nastala jasná doba, že bez Boha nemůžeme dělat nic! Úcta k Srdcím Ježíšovu a Mariinu je nadějí spolu s úctou k Božímu Milosrdenství. Připomeňme si stěžejní myšlenky papeže Jana Pavla II, který 24.3. 1984 v předvečer Slavnosti Zvěstování Páně zasvětil svět Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Matko lidí a národů, Ty, která znáš všechny jejich bolesti a naděje. Ty, která mateřsky zakoušíš všechny boje mezi dobrem a zlem, mezi světlem a temnotami, které otřásají dnešním světem, přijmi naše volání, jimiž se z vnuknutí Ducha svatého obracíme k Tvému Srdci a obejmi jako Milující Matka a Služebnice tento náš svět, který Ti svěřujeme a zasvěcujeme, hluboce znepokojeni pozemský i věčný osud lidí a národů... To jsou slova náměstka Kristova a od té doby uplynulo právě čtvrt století.

Zdá se, že se opět nic podstatného v této oblasti neučinilo. Proto je třeba vytrvale apelovat na všechny, kdo v dnešní době nesou odpovědnost za lidstvo a církev, není možné mlčet a pokračovat v aktivní činnosti, která není mnohdy vůlí nebes, kterou je třeba poznávat, hledat a naplňovat. Zavedení prvních mariánských sobot ve spojení s prvními pátky v měsíci je nutno podpořit oficiálním a církví uznaným způsobem, což se samozřejmě může konat jen v souhlasu se svatým stolcem. Tam je třeba podat žádost a v hluboké pokoře prosit, aby byl zlomen odpor satana, který mistrně dokáže blokovat právě takové podobné aktivity s použitím obrovského arsenálu nejrůznějších „racionálních a pragmatických výmluv."

Je tedy nesmírně dobře, že čas zraje a po odvážném kroku Jeho Svatosti papeže Benedikta 16, který otevřel causu bratrstva Pia X a umožnil tak vniknutí světla do událostí kolem II.Vatikánského koncilu a okolností vzniku Bratrstva, což je skutečný průlom a veliká naděje, že všechna zranění a projevy mohou být znovu osvětleny a sanovány, protože doba ve které žijeme vyžaduje „chirurgické duchovní řezy."

Celosvětové hnutí fatimského apoštolátu na základě všech těchto událostí v těchto dnech požádalo Svatý Stolec o liturgické uznání a slavení prvních sobot v měsíci se zasvěcením Neposkvrněnému Srdcí Panny Marie.
Vaše Eminence, Milosti, Excelence, Světový Apoštolát Fatima je mezinárodní veřejná asociace věřících, jejichž charisma je Nová Evangelizace, formace apoštolských vedoucích, laiků a rodin, skrz autentickou zprávu Fatimy. Vaše Svatosti, přihlédněte na náš Mezinárodní Status, schválený 7. října 2005. Nyní jsme více než kdy jindy odevzdáni naší nové misi.

Původ: 13. července 1917 se naše Paní zjevila potřetí třem dětem z Fatimy a ukázala jim vizi pekla. Řekla : „Viděli jste peklo, kam přichází duše ubohých hříšníků., aby byly zachráněny, Bůh si přeje ustanovit úctu k Mému Nepoksvrněnému Srdci ve světě. Jestliže se stane, co vám říkám, mnoho duší bude zachráněno a bude mír." Po osmi letech, 10. prosince 1925, se naše Paní vrátila s Dítětem Ježíšem v Klášteře sester sv. Doroty v Ponrevedra ve Španělsku. Dítě Ježíš promluvilo první." „Mějte soucit se Srdcem Vaší Nejsvětější Matky, pokryté trny, které je nevděčnými lidmi neustále probodáváno a není nikdo, kdo by učinil náhradu vin, aby je odstranil." Naše Paní potom řekla Lucii: „Podívej se moje dcero na Mé Srdce, obklíčené trny, kterými Mne nevděční lidé neustále probodávají svým rouháním a nevděčností. Alespoň ty se Mne pokus utěšit a řekni, že Já slibuji pomoc v hodině smrti s milostmi nezbytnými pro spásu těm, kdo

1) na první sobotu po pěti po sobě jdoucích měsících
2) jdou ke svátosti smíření 
3) a přijmou Svaté Přijímání,
4) pomodlí se pět desátků svatého růžence a budou ve společenství meditovat čtvrt hodiny nad tajemstvími růžence,
5) s úmyslem učinit mi náhradu za hříchy.

V březnu 1939 se Náš Pán zjevil Lucii." Žádej znovu naléhavě o přijetí smíru vin k úctě Neposkvrněnému Srdci Mariinu o Prvních sobotách. Přichází čas, kdy síla Mé Spravedlnosti potrestá zločiny různých národů. Proč by to mělo být pět sobot a ne devět nebo sedm k úctě Bolestí naší Paní? Následující bylo zjeveno sestře Lucii, když přebývala v kapli s Naším Pánem během noci mezi 29-30. května 1930.

„Moje dcero, je 5 způsobů, kterými lidé urážejí a rouhají se proti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie :

1) rouhání proti Neposkvrněnému početí
2) proti jejímu panenství,
3) proti Božskému mateřství,
4) ti, kteří se snaží veřejně implantovat do dětských srdcí - lhostejnost, opovržení a dokonce nenávist proti Neposkvrněné Matce a
5) ti, kteří Ji urážejí přímo v Jejích svatých sochách."

Náš Pán později přidal. "Zde, moje dcero je motiv, pro mě Neposkvrněné Srdce Mariino přimělo požádat o tento malý akt dostiučinění vin a díky tomu, pohnout moji Milost k odpuštění těm duším, které měly to neštěstí Ji urazit."
Ještě před tímto vším, 13. června 1912, Papež Pius X udělil plnomocné odpustky věřícím, kteří praktikovali nějakou speciální úctu o Prvních sobotách v měsíci jako nápravu Požehnané Panně Marii Neposkvrněné. 17. listopadu 1920, Papež Benedikt XV. udělil plnomocné odpustky v hodině smrti těm, kdo jednou za život vykonali takovou úctu na První sobotu devět po sobě jdoucích měsíců. Tato úcta byla také schválena Biskupem z Leira H.Mgr. José Alves Correira da Silva 13. srpna 1939 ve Fatimě.

Nezapomeňme na úžasný příklad, který učinil milovaný Papež Jan Pavel II, veliký, který úctu praktikoval během pontifikátu a vysílal ji přes radio Vatikán světu, meditujíc nad Tajemstvím Svatého růžence, za nápravu hříchu proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu. Tímto příkladem velice rozšířil tuto úctu do celého světa, jako znak míru a jednoty Universální církve. Nyní bych chtěl požádat Vaši Eminenci, Milost, Excelenci, jménem členů Světového apoštolátu fatimy rozšířeného po celém světě, o zaslání dopisu Svatému Otci s žádostí o přijetí smíru za hříchy k úctě Neposkvrněného Srdce Panny Marie o prvních sobotách a uvedení ve známost skrze univerzální církev, protože tato úcta přináší velký duchovní užitek věřícím, kteří ji praktikují a velice přispívá k návratu Svátostí a úcty k Svaté Eucharistii a pravé Mariánské úcty, vedoucí věřící ke Kristu ve Vaší vážené diecézi. S úctou Váš v Kristu a Marii Královně prof. Americo Lopez Ortiz.

Co můžeme dodat? Výzvu k modlitbě, protože v závažných a nesnadných záležitostech ke kterým bezesporu patří i léta konaná praxe, která se nezabývala Mariánskými zjeveními a výzvami nebes, neexistuje jiná cesta než modlitba a půst. S láskou a úctou je možno takové požadavky a názory vznášet, ale vždy musí být postupováno v linii církve. Nelze něco prosazovat rychle a necitelně. U Pána Boha je jeden den jako tisíc a opačně. Bylo by dětinské představovat si, že dojde k nějaké změně rychle, to jsou záležitosti mnoha let. My žijeme na této zemi nadějí, že naše kapka přispěla, víc nemusíme chtít. Pohleďme do minulosti církve, většinou dochází ke změnám a změně smýšlení poté, až je církev ve velmi svízelné situaci, kdy se jedná o její identitu. Cesta modlitby a SMÍRU je bezesporu lepší. Modleme se za pastýře, naše a celého světa, které nedávno povzbudil svatý Otec. Poděkujme za jasné svědectví mnohých biskupů Ameriky, kteří vyjádřili svůj nesouhlas s postupy nového presidenta. Jedná se o život, situace je těžká, ale u Pána není nic nemožného- jděme s Pannou Marií za Ježíšem v naší drahé jedné svaté apoštolské Církvi s biskupy a Svatým otcem v lásce a ve vzájemných modlitbách.

Dne 23. března v den památky svatého Turubia z Mongroveja v předvečer 25. výročí zasvěcení světa Neposkvrněnému Srdci Panny Marie papežem Janem Pavlem II.

P.Petr Dokládal, Starý Jičín


Kontakt

Vlachovice 66, 
763 24 Vlachovice

telefon-kancelář: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.

Farní hody 2017
01.10.2017, 20 fotek
Farní hody 2017

www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz