Farnost Vlachovice

VlachoviceŘímskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice

"Když jsme s ním umřeli, budeme s ním také žít. Když vytrváme, budeme s ním i kralovat."
Dnešní svátek: sv. Lambert

V co věříme

Věříme v to, že krásné, rozmanité a dokonale se doplňující stvoření je dílem Někoho, kdo měl na mysli právě tuto krásu, dokonalost a užitek z ní. Někoho, kdo s láskou a dobrotou osobně tvořil vše, co existuje k vztahu s Ním samým.

Věříme, že ten Někdo je živá Osoba, tak jako stvořil nás živé osoby. Věříme, že je možné s Ním komunikovat, protože právě k tomu nás stvořil - abychom měli s Ním vztah. A i když si člověk navzdory tomu všemu vybral zlo, nenechal nás napospas důsledku toho rozhodnutí a přišel v těle jako člověk, aby sám na sebe nechal dopadnout všechnu tíhu zla. Každý, kdo jej takto přijme, pak obdrží nový život, protože on nechce, aby kdokoliv zahynul.

Věříme, že pro tuto jeho lásku můžeme s Ním navázat vztah nehledě na naši dokonalost či nedokonalost. On nás vždy přijme, přijdeme-li s opravdovým srdcem. A každému, kdo to udělá, dá dar v podobě své přítomnosti v něm, která člověka vede k lepším věcem, dobru, kráse, pokoji a lásce.

Věříme v Boha Otce, Syna Ježíše Krista a Ducha Svatého.

Vyznáváme Apoštolské a Nicejsko-Cařihradské vyznání víry.

Apoštolské vyznání víry

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země.

I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho;
jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny,
trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest;
sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých;
vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha,Otce všemohoucího;
odtud přijde soudit živé i mrtvé.

Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou,
společenství svatých, odpuštění hříchů,
vzkříšení těla a život věčný.Amen.

Nicejsko - Cařihradské vyznání víry

Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího,
Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného.

Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího,
který se zrodil z Otce přede všemi věky: Bůh z Boha, Světlo ze Světla,
pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné podstaty s Otcem:
skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu
sestoupil z nebe. Skrze Ducha svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem.
Byl za nás ukřižován, za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben.

Třetího dne vstal z mrtvých podle Písma. Vstoupl do nebe, sedí po pravici Otce.
A znovu přijde ve slávě, soudit živé i mrtvé a jeho království bude bez konce.

Věřím v Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází,
s Otcem i Synem je zároveň uctíván a oslavován a mluvil ústy proroků.

Věřím v jednu, svatou, všeobecnou, apoštolskou církev.
Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů.
Očekávám vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen


Kontakt

Vlachovice 66, 
763 24 Vlachovice

telefon-kancelář: 734 261 905
mobil: 731 621 110
e-mail: favlachovice@ado.cz

Pro odběr aktuálních informací, prosíme, vložte svůj e-mail.


www.farnostvlachovice.cz | Římskokatolická farnost sv. Michaela archanděla Vlachovice | Kostelní 66, 763 24 Vlachovice | tel.: 734 261 905 | e-mail: favlachovice@ado.cz | Code by PCHweb.cz